Bấm kim - Kim kẹp

Phân phối văn phòng phẩm giá sỉ hàng đầu tại Bình Dương!!

Kẹp nhựa màu C62

1.800 đ
Mua ngay

Kim bấm số 10 SDI

1.600 đ
Mua ngay

Kim bấm số 10 KWtrio

2.200 đ
Mua ngay

Kim bấm số 10 Plus

2.600 đ
Mua ngay

Kim bấm Plus số 3

9.500 đ
Mua ngay

Kim bấm số 3 SDI

4.500 đ
Mua ngay

Kim bấm số 24/6 KW.Trio

4.200 đ
Mua ngay

Kim bấm 23/8 KW.Trio

9.500 đ
Mua ngay